เหล่าปลาทอี าศัยในป่ าอันอุดมสมบูรณ์ซงึ เป็นตน้ กำเนิดของทะเล

น้ำที่ไหลจากภูเขาและผืนป่าไหลผ่านแม่น้ำและนำพาพรไปสู่ทะเลสร้างทะเลอันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งกำเนิดของชีวิต
ปลาสวยงามอาศัยอยู่ตามลำธารของป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ อย่างไรก็ตามในภูมิประเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์แปลกใหม่คุกคามชีวิตของปลาที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ที่ LABO11 เราจะแนะนำโลกของปลาน้ำจืดในสามธีม: "ปลาน้ำจืดที่ไม่เหมือนใครในญี่ปุ่น", "ปลาน้ำจืดต่างชาติ" และ "ปลาน้ำจืดที่ได้รับการป้องกัน"