แผนที่พัก

ระยะเวลา

25 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
* ไม่รวมวันที่ระบุ

ค่าธรรมเนียม

1 ห้องสำหรับ 2-4 คน \ 9,400

ระยะเวลา

24 ธันวาคม ถึง 25 ธันวาคม 2021

ค่าธรรมเนียม

1 ห้องสำหรับ 2 คน \ 22,500 ~
1 ห้องสำหรับ 3 คน \ 21,400 ~
1 ห้องสำหรับ 4 คน \ 20,300 ~

ระยะเวลา

19 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าธรรมเนียม

1 ห้องสำหรับ 2 คน \ 15,440 ~
1 ห้องสำหรับ 3 คน \ 14,340 ~
1 ห้องสำหรับ 4 คน \ 13,240 ~

ระยะเวลา

2021年6月1日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \14,700~
1室3名さま \13,600~
1室4名さま \12,500~

ระยะเวลา

2021年6月1日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \11,640~
1室3名さま \10,540~
1室4名さま \ 9,440~

ระยะเวลา

2021年7月10日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \14,700~
1室3名さま \13,600~
1室4名さま \12,500~

ระยะเวลา

2021年7月10日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \11,640~
1室3名さま \10,540~
1室4名さま \ 9,440~

ระยะเวลา

2021年8月29日~12月30日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \18,000~
1室3名さま \16,900~
1室4名さま \15,800~

ระยะเวลา

2021年8月29日~12月30日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \14,940~
1室3名さま \13,840~
1室4名さま \12,740~

ระยะเวลา

2021年8月29日~12月30日

ค่าธรรมเนียม

1 ห้องสำหรับ 2 คน \ 13,300 ~
1 ห้อง 3 คน \ 12,200 ~
1 ห้อง 4 คน \ 11,100 ~

ระยะเวลา

2021年8月29日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \18,000~
1室3名さま \16,900~
1室4名さま \15,800~

ระยะเวลา

2021年8月29日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \14,940~
1室3名さま \13,840~
1室4名さま \12,740~

ระยะเวลา

2021年8月29日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1 ห้องสำหรับ 2 คน \ 13,300 ~
1 ห้อง 3 คน \ 12,200 ~
1 ห้อง 4 คน \ 11,100 ~

ระยะเวลา

2021年4月1日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1 ห้องสำหรับ 2 คน \ 15,200 ~
1 ห้องสำหรับ 3 คน \ 14,100 ~
1 ห้องสำหรับ 4 คน \ 13,000 ~

ระยะเวลา

2021年4月1日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1 ห้องสำหรับ 2 คน \ 14,200 ~
1 ห้องสำหรับ 3 คน \ 13,100 ~
1 ห้องสำหรับ 4 คน \ 12,000 ~

ระยะเวลา

2021年8月29日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \12,140~
1室3名さま \11,040~
1室4名さま \ 9,940~

ระยะเวลา

2021年8月29日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \11,140~
1室3名さま \10,040~
1室4名さま \ 8,940~

ระยะเวลา

2021年8月29日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1 ห้อง 2 คน \ 10,500 ~
3 คนต่อห้อง \ 9,400 ~
1 ห้องสำหรับ 4 คน \ 8,300 ~

ระยะเวลา

2021年8月29日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \9,500~
1室3名さま \8,400~
1室4名さま \7,300~

ระยะเวลา

2021年4月1日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \9,400~
1室3名さま \8,300~
1室4名さま \7,200~

ระยะเวลา

2021年4月1日~2022年2月28日

ค่าธรรมเนียม

1室2名さま \8,400~
1室3名さま \7,300~
1室4名さま \6,200~