Cape penguin น่ารักที่แห่ขบวนแห่ต่อหน้าคุณ!

สรุปเหตุการณ์

ที่ตั้ง

ฟุเระไอลากูน

ข้อคิดเห็น

เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของสัตว์

เมื่อเข้าสู่ ฟุเระไอลากูน คุณจะเห็นวิดีโอเกี่ยวกับวิธีเพลิดเพลินไปกับ 6 นาทีและโน้ต
โปรดมาด้วยเวลามากมาย