ปลาซาร์ดีนนับหมื่นเต้นไปกับเสียงเพลง! โปรดเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงที่ทรงพลังและมหัศจรรย์

สรุปเหตุการณ์

เวลา

โปรดดู "กำหนดการกิจกรรม" สำหรับกำหนดการโดยละเอียด

ที่ตั้ง

อความิวเซียม 1F LABO5 "เหล่าปลาทเี ป็นประกายและฝูงปลาทอี าศัยในทะเลอันกวา้ งใหญ่" พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ข้อคิดเห็น

เนื้อหาของการปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของสัตว์