Black spotted moray

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ Black spotted moray
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gymnothorax melanospilus
นามสกุล Brutal moray
ความยาวลำตัว ความยาวรวม 180 ซม
ที่อยู่อาศัย ทางใต้ของวาคายามะแปซิฟิกตะวันตก