Napoleonfish

ยังเป็นที่รู้จักกันในนามปลานโปเลียน

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ Napoleonfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilinus undulatus
นามสกุล กรม Vera
ความยาวลำตัว 150cm
ที่อยู่อาศัย Wakayama Prefecture / Okinawa Prefecture; -Indo-Pacific